SZEROKI ZAKRES BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

AKREDYTOWANE METODY BADAWCZE
Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia
Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością - wycinki, wymazy z powierzchni ograniczonej szablonem, powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym rąk Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
PN-EN ISO 4833-1:2013-12
Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
PN-EN ISO 21528-2:2017-08
Obecność pałeczek Salmonella spp.
Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznym i serologicznymi
PN-EN ISO 6579-1:2017-04
Obecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi
PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Mięso, produkty mięsne
Mleko, produkty mleczne
Ryby
Wyroby garmażeryjne
Obecność pałeczek Salmonella spp.
Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi
PN-EN ISO 6579-1:2017-04
Ogólna liczba drobnoustrojów
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
PN-EN ISO 4833-1:2013-12
Liczba beta-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
PN-ISO 16649-2:2004
Liczba Enterobacteriaceae w temp. 37°C
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
PN-EN ISO 21528-2:2017-08
Obecność Listeria monocytogenes
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym
PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Obecność Listeria spp.
Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym
PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Mięso, produkty mięsne
Mleko w proszku, produkty mleczne
Ryby
Wyroby garmażeryjne
Liczba Listeria monocytogenes
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
PN-EN ISO 11290-2:2017-07
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
PN-ISO 6888-2:2001+A1:2004
Świeże mięso drobiowe,
Tuszki drobiowe
Obecność Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium
Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi
PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + IM-11
wydanie 3 z dnia 08.01.2014 r.
Liczba Campylobacter spp.
Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)
PN-EN ISO 10272-2:2017-10
Przedmiot badań/wyrób
Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością - wycinki, wymazy z powierzchni ograniczonej szablonem, powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym rąk
Mięso, produkty mięsne
Mleko, produkty mleczne
Ryby
Wyroby garmażeryjne
Mięso, produkty mięsne
Mleko w proszku, produkty mleczne
Ryby
Wyroby garmażeryjne
Świeże mięso drobiowe,
Tuszki drobiowe

W ofercie mamy również szereg innych badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.
Aby poznać szczegółową ofertę prosimy o kontakt.
POLITYKA JAKOŚCI

W laboratorium wdrożono i ciągle doskonali się System Zarządzania gwarantujący spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wymagań określonych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji celem zapewnienia wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań.

1. Laboratorium postępuje zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej i zapewnia wysoką jakość swoich badań świadczonych klientom, poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników:

 • rzetelnych – wykonanych zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną;
 • wiarygodnych – podana wartość liczbowa powiększona o przedział ufności zawiera w sobie, z określonym prawdopodobieństwem wartość rzeczywistą badanego parametru;
 • użytecznych – rozwiązujących problem klienta.

2. Zbudowanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium.

Laboratorium zapewnia bezstronność i niezależność badań przez:
 • wykluczenie wpływów finansowych i handlowych na wyniki badań;
 • eliminację wpływów osób lub instytucji spoza Laboratorium, na przebieg i wyniki badań;
 • zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach;
 • stosowanie właściwych norm badawczych i wzorcowanego wyposażenia pomiarowego;
 • przekazywanie wyników badań przez osoby upoważnione;
 • wynagrodzenie personelu nie zależy od liczby wykonywanych badań i nie jest związane z ich wynikami.

  • Laboratorium zapewnia klientom poufność informacji i ochronę praw własności.

   3. Badania przeprowadzane są zawsze zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klienta.

   4. Cały personel Laboratorium zna i stosuje politykę i procedury zawarte w Księdze Jakości i związanych z nią dokumentach.

   5. Kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i kompetencji pracowników.

   6. Czuwając nad wysokim poziomem usług, Laboratorium bierze udział w badaniach biegłości.

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE WETALEK

Laboratorium istnieje od roku 2000. Początkowo była to niewielka placówka badawcza, o profilu mikrobiologicznym i ogólnym wykonująca badania dla potrzeb lecznic i indywidualnych hodowców bydła i drobiu o nazwie: Diagnostyczne Laboratorium Weterynaryjne WET- SERWIS w Suwałkach. Laboratorium mieści się w budynku w Suwałkach przy ul. Utrata 9A.

W 2009 roku wraz z rozszerzeniem działalności zmienilismy nazwę na „WETALEK”. Wówczas wyodrębniono dwa niezależne laboratoria: Laboratorium Mikrobiologiczne i Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne.

Od 2011 roku laboratorium mikrobiologiczne pracuje w systemie zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, oraz regularnie bierze udział z pozytywnym wynikiem w badaniach biegłości organizowanych przez: PIW-et Puławy, Gdańską Fundację Wody, POLMICRO.

W 2012 roku Najwyższe Kierownictwo złożyło wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji o uzyskanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego. W lutym 2013 Laboratorium przeszło pozytywną ocenę PCA. W kwietniu 2013 Najwyższe Kierownictwo podpisało kontrakt z PCA, a Laboratorium otrzymało certyfikat AB 1430.

Zakres usług naszego laboratorium stale się rozszerza - co roku wprowadzamy i akredytujemy nowe metody badawcze.

Sprawdź nas w Polskim Centrum Akredytacji


AB 1430

KONTAKT

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE WETALEK


ul. Utrata 9a, 16-400 Suwałki
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

Tel./fax: 87 566 54 83
Mail: wetalek@wetalek.pl